Naar inhoud

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van a&m impact internetdiensten bv, gevestigd en kantoorhoudende te Doetinchem, onder nummer 09099091 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Doetinchem.

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en a&m impact gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat a&m impact een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden a&m impact pas nadat deze schriftelijk door a&m impact zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan a&m impact wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient hij a&m impact, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 De offerte is onderdeel van de overeenkomst met a&m impact.

1.6 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De algemene voorwaarden van a&m impact zijn uitdrukkelijk wel van toepassing.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 a&m impact zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal a&m impact de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door a&m impact conform artikel 2.1 mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Als a&m impact op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan a&m impact namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het werk, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan a&m impact, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

2.5 Als bij de uitvoering van de opdracht a&m impact volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier ook gelden richting de opdrachtgever.

2.6 Als de overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verleende en/of te verlenen diensten en/of door anderen geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht om a&m impact daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst in kennis te stellen; met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

2.7 a&m impact is bevoegd om de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen - dan één of meer bepaalde personen - met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.

2.8 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het werk te controleren en goed te keuren.Als a&m impact, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van a&m impact zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.9 Een door a&m impact opgegeven termijn voor het volbrengen van het werk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. a&m impact is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het werk, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem / haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.10 Tenzij anders is overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van a&m impact: het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen.

2.11 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van a&m impact het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.12 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan a&m impact te worden meegedeeld.

Artikel 3. Vergoeding, wijziging en meerwerk

3.1 Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten die a&m impact voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding kan jaarlijks worden aangepast, onder meer aan de hand van het algemeen prijsindexcijfer van het CBS.

3.2 Als a&m impact op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, dan is opdrachtgever het bedrag van de kosten daarvan aan a&m impact verschuldigd. a&m impact is niet verplicht om buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

3.3 Als a&m impact door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde, hetzij onjuiste opdracht of briefing, genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijke, door a&m impact gehanteerde tarieven. a&m impact maakt hiervan vooraf melding.

3.4 Als de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft a&m impact na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Als uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

3.5 Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van meerwerk het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

Artikel 4. Facturering en betaling

4.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Als na het verstrijken van deze termijn door a&m impact nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus de wettelijke opslag inzake handelsovereenkomsten. Alle door a&m impact gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten - daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus -gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250.

4.2 a&m impact heeft het recht om facturen elektronisch te versturen, hetgeen opdrachtgever hierdoor accepteert.

4.3 a&m impact heeft het recht om deelfacturen toe te zenden.

4.3 Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, de bestemming van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

4.4 Abonnementen worden vooraf en parallel aan het kalenderjaar, standaard per jaar (en op aanvraag: per kwartaal) gefactureerd.

4.5 De opdrachtgever verricht de aan a&m impact verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan a&m impact heeft verstrekt.

4.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komen alle aan de opdrachtgever verstrekte rechten, zoals, maar niet uitsluitend de rechten die voortvloeien uit een licentie, te vervallen. Dit is alleen anders als de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht in de visie van a&m impact van ondergeschikt belang is.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst

5.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

5.2 Als de overeenkomst door a&m impact wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever naast een schadevergoeding, de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan a&m impact redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen. Zij zullen ook als zodanig worden behandeld. .

5.3 De opdrachtgever kan geen kosten of schadevergoeding in rekening brengen door ontbinding of bij beëindiging door opzegging door a&m impact.

5.4 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door a&m impact op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden en het resterende deel van de vergoeding dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

5.5 Zowel a&m impact als de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval -een verzoek tot- faillissement of surseance inzake de tegenpartij.

5.6 Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

5.7 a&m impact heeft het recht de dienstverlening te staken en/of de overeenkomst te beëindigen als de bij opdrachtgever toegepaste technologie veroudert raakt en van a&m impact niet mag worden verwacht de dienstverlening onder dezelfde voorwaarden voort te zetten.

5.8 Een overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en de overeengekomen contractperiode.

Artikel 6. Garanties en vrijwaringen

6.1 a&m impact garandeert dat de voortbrengselen door of vanwege a&m impact zijn ontworpen en dat, als er auteursrecht op de voortbrengselen rust, a&m impact geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

6.2 De opdrachtgever vrijwaart a&m impact, of door a&m impact bij de opdracht ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

6.3 De opdrachtgever vrijwaart a&m impact voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 a&m impact kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet als a&m impact taken aan toeleveranciers heeft uitbesteed, voor:
- fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
- misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
-fouten van door of namens de opdrachtgever of a&m impact ingeschakelde derden;
-prijs- en productwijzigingen van bij derden afkomstige producten en diensten;
-gebreken -in offertes- van toeleveranciers of bij overschrijdingen van prijsopgaven- door toeleveranciers;
-gebreken die voortvloeien uit programmatuur van derden;
-fouten in het werk of de tekst/gegevens als de opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
-fouten in het werk of de tekst / gegevens als de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
-taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten;
-de aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver;
-het afwezig zijn van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door a&m impact geleverde website te kunnen plaatsen/redelijk te kunnen onderhouden.

7.2 a&m impact past in haar dienstverlening een e-mailfilter en een spamfilter toe. a&m impact spant zich in om een zo goed mogelijke beschikbaarheid van het e-mailfilter en spamfilter aan haar klanten te bieden. Niettemin kan a&m impact niet garanderen dat de klant verschoond blijft van alle spamberichten en/of berichten met daarin virussen en daarmee verband houdende bedreigingen. Daarnaast garandeert a&m impact niet dat het geen berichten verplaatst en verwijdert die geen spam en/of virussen bevatten. De klant blijft hiervoor altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gegevens, bijvoorbeeld door het verzorgen van voldoende back-up voor zijn gegevens.

7.3. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van a&m impact, of de bedrijfsleiding van a&m impact, is de aansprakelijkheid van a&m impact voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een richting de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot maximaal de gefactureerde waarde van de opdracht in de afgelopen 12 maanden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 25.000.

7.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

7.5 De opdrachtgever is gehouden, als redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Als de opdrachtgever dit nalaat, kan a&m impact niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

7.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch a&m impact richting elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onder "overmacht" wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke dan wel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

8.2 In dat kader wordt onder overmacht in de contractuele relatie met onze wederpartijen in ieder geval verstaan een zodanige storing of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden die normale doorgifte van telecommunicatiediensten gedurende kortere of langere tijd verhinderd.

8.3 Als naar oordeel van a&m impact de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft a&m impact het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

8.4 Is naar oordeel van a&m impact de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

8.5 a&m impact is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

8.6 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan enig recht uit een met a&m impact gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van de gehele onderneming.

9.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

9.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

9.4 Op de overeenkomst tussen a&m impact en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Zutphen is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHT
De bepalingen in dit hoofdstuk, zijn naast de algemene bepalingen hierboven van toepassing als a&m impact de opdrachtgever een gebruiksrecht verleent.

Artikel 10. Gebruiksrecht en fair use

10.1 a&m impact verleent opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht voor de overeengekomen producten en diensten, welk recht opdrachtgever hierbij aanvaardt voor de duur van de overeenkomst en aanvaardt te gebruiken onder hierna te noemen voorwaarden.

10.2 Het gebruiksrecht gaat pas in nádat de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde vergoeding heeft voldaan.

10.3 Onder het gebruiksrecht valt tevens de door a&m impact aan opdrachtgever ter beschikking te stellen documentatie. Hierin zijn tevens eventuele wijzigingen vermeld.

10.4 Het is opdrachtgever toegestaan:
a - het laden en in beeld brengen van de programmatuur als en voor zover technisch noodzakelijk en in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden;
b - het waarnemen, bestuderen en testen van de werking van de programmatuur, zolang een en ander plaats vindt tijdens de onder sub a hierboven genoemde handelingen;
c - het maken van een back-up van de programmatuur, als en voor zover in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden.

10.5 Dat neemt niet weg dat het de opdrachtgever is verboden:
a - de programmatuur in sublicentie te verstrekken aan eindgebruikers en daartoe de gehele of gedeeltelijke programmatuur dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen;
b - andere handelingen te verrichten dan die vermeld staan in lid 4 onder sub a hierboven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van a&m impact;
c - de programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
d - het plegen van onderhoud aan de programmatuur is niet toegestaan;
e - het opheffen van storingen die niet zijn veroorzaakt door de in gebruik gegeven programmatuur, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van a&m impact;
f - de in/op de programmatuur voorkomende aanduidingen over het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar a&m impact, te wijzigen of te verwijderen;
g - de programmatuur op andere wijze openbaar te maken als zijnde van de opdrachtgever zelf en of te verveelvoudigen, het wijzigen ervan daarbij inbegrepen. Dit is alleen anders als dit uitdrukkelijk op grond van deze overeenkomst aan opdrachtgever is toegestaan.

10.6 Met het accepteren van de algemene voorwaarden accepteert de opdrachtgever bovendien dat hij in ieder geval niet het recht heeft tot:
- het (proberen te) onderzoeken, of testen van de kwetsbaarheid van de systemen of netwerken waar a&m impact gebruik van maakt en/of het binnendringen/doorbreken van de beveiliging zonder dat a&m impact daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;
- het publiceren van documenten, of de koppeling daar naar toe, op internet, waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende is gekregen;
- het hinderen van een andere opdrachtgever van de systemen van a&m impact, bijvoorbeeld door het verzenden van kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een -e-mail- systeem, het proberen om een systeem te overbelasten;
- het versturen van grote hoeveelheden e-mailberichten (bulk/spam), voor de verzending waarvan de ontvanger niet vooraf, expliciet en aantoonbaar toestemming heeft gegeven (opt-in);
- het ontwerpen, creëren, introduceren en/of verspreiden van computervirussen;
- het (seksueel) intimideren van anderen via het internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en/of de menselijke waardigheid. Maar ook materiaal dat een uiting is van of aanzet is tot discriminatie;
- zonder schriftelijke toestemming van a&m impact veranderingen in de voorlopige of definitieve werken aan te brengen of te laten aanbrengen.

10.7 Mocht de opdrachtgever in strijd handelen met bovenstaande voorwaarden, dan heeft a&m impact de volgende -combinaties van- rechten:
- het verwijderen van product- en/of andere informatie afkomstig van de opdrachtgever of van door hen ingeschakelde derde(n);
- het verwijderen of verplaatsen van -delen van- de systemen van a&m impact, de daarop beschikbare diensten, de gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) van de opdrachtgever met betrekking tot de bij a&m impact ingekochte diensten en/of producten;
- het per direct beëindigen van de dienstverlening, zonder recht op restitutie van al betaalde gelden voor de al door a&m impact verrichte dienstverlening;
- het vorderen van schadevergoeding.

10.8 a&m impact heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

10.9 Opdrachtgever is verplicht om bij het einde van het gebruiksrecht alle - dragers van - de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur aan a&m impact terug ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Rechten van intellectueel eigendom

11.1.De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de producten en diensten van a&m impact komen uitsluitend toe aan a&m impact en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Niets in deze overeenkomst strekt tot volledige of gedeeltelijke overdracht van welk recht dan ook. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich in iedere vorm van (in) directe inbreuk op deze rechten onthouden.

11.2. a&m impact zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie die gegrond is op de bewering dat de opdrachtgever inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht. Daarbij geldt als voorwaarde dat opdrachtgever binnen 15 dagen nadat een dergelijke actie is aangespannen, a&m impact daarvan schriftelijk in kennis stelt en a&m impact kopieën heeft verstrekt van alle desbetreffende correspondentie en het verweer tegen een dergelijke actie. Bovendien stelt a&m impact als voorwaarde dat alle onderhandelingen om tot een schikking te komen uitsluitend gevoerd zullen worden door a&m impact.

11.3. a&m impact is niet aansprakelijk voor een actie die gebaseerd is op de combinatie, de bediening of het gebruik van de programmatuur met apparatuur of programmatuur die niet is verstrekt of schriftelijk is aanbevolen door a&m impact, of vanwege een door of vanwege de opdrachtgever aangebrachte verandering in de programmatuur, tenzij a&m impact daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.4.Het voorgaande omvat de volledige aansprakelijkheid van a&m impact met betrekking tot inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12. Inspectie

12.1 a&m impact is gerechtigd om zelf of een door haar gemachtigde derde binnen kantoortijden op werkdagen bij Afnemer te -laten- controleren of er sprake is van ongeautoriseerde kopieën van de programmatuur en ook of opdrachtgever de programmatuur toepast ten behoeve van zijn normale bedrijfs-/beroepsuitoefening. Opdrachtgever zal zijn medewerking aan inspectie verlenen. Kosten van inspectie zijn voor a&m impact, tenzij wordt vastgesteld dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen. Een door a&m impact gemachtigde derde zal eerst een geheimhoudingsverklaring tekenen die de goedkeuring kan wegdragen van de opdrachtgever.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij; iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen. Tot de vertrouwelijke informatie is niet limitatief te rekenen de programmatuur zelf en de gegevens die in de programmatuur zijn verwerkt, afkomstig van de opdrachtgever.

Artikel 14. Aflevering, installatie en acceptatie

14.1 a&m impact zal de krachtens de overeenkomst te ontwikkelen en/of ter beschikking te stellen programmatuur overeenkomstig de schriftelijk overeen te komen functionele specificaties afleveren en, als dat bij het tot stand komen van de overeenkomst is overeengekomen, installeren. De programmatuur zal als door de afnemer aanvaard gelden bij de aflevering, of, als een door a&m impact uit te voeren installatie is overeengekomen, bij het voltooien van de installatie.

14.2 De afnemer dient uit eigen initiatief de diverse items en/of functionaliteiten te testen binnen een periode van 4 weken. Na deze periode vervalt het recht om een acceptatie te onthouden.

14.3 Als bij het tot stand komen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten - in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties - naar voren komen, die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, wordt de testperiode onderbroken tot dat de belemmering is opgeheven.

14.4 Als bij het tot stand komen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten - in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties - naar voren komen, is a&m impact verplicht om zich naar beste vermogen en met zorg in te spannen deze fouten - mits voor het einde van de testperiode door de afnemer schriftelijk aan a&m impact gemeld - binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij a&m impact bevoegd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

14.5 De afnemer is niet bevoegd om aan de programmatuur de acceptatie te onthouden op gronden die geen verband houden met de bij het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en evenmin op grond van het bestaan van kleine fouten, die het gebruik van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden niet in de weg staan.

14.6 Het niet accepteren van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel staat het accepteren van een eerdere fase en/of een ander onderdeel niet in de weg.

Doetinchem, 1 januari 2011

Cookie-instellingen

a&m impact maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.